اداری - آموزشی - سرگرمی - تفریحی

دستورالعمل مرخصی
|

« باسمه تعالی »

پس ازحمد خدا وبا درود وصلوات برمحمد وآل محمد وبااحترام، توجه همکاران گرامی رابه نکات زیرجلب می نماییم :

  انواع مرخصی ها عبارتند از :                                 

 الف)مرخصی استحقاقی ب) مرخصی استعلاجی ج)مرخصی اضطراری د)مرخصی بدون حقوقی       ن)مرخصی زایمان   و)مرخصی حج تمتع           هـ)مرخصی نیمه وقت بانوان

  که جهت اطلاع همکاران بطورمختصردرموردهرکدام توضیحاتی خواهیم داد:

الف ) مرخصی استحقاقی : به مستخدمی که ازاولین ماه خدمت به نسبت خدمت طبق مقررات وآیین نامه جزء یاکلا" قابل استفاده است تعلق می گیردوبه 2 دسته تقسیم می شود:

1ـ مرخصی استحقاقی اداری                     2 ـ مرخصی استحقاقی آموزشی

استحقاقی اداری  که شامل کادراداری که دارای پست مصوب می باشد وسرایدارآموزشگاه که می توانند هرسال 15 روزآن رااستفاده و15 روزآن راذخیره نمایند.

استحقاقی آموزشی که شامل مدیرـ معاون ـ کادردفتری آموزشگاه می شود فقط درتیریامردادماه همان سال می توانند استفاده کنند، درغیراین صورت ذخیره نمی شود.

ب ) مرخصی استعلاجی : هرگاه مستخدم شاغل بیمارشودوبیماری مانع ازخدمت اوشودمرخصی استعلاجی به آن تعلق می گیرد.

مرخصی استعلاجی شامل 3 مرحله می باشد:

1ـ مرخصی استعلاجی کمتراز3 روز : که با تشخیص پزشک وتایید مدیرمدرسه انجام می پذیرد. صدورمرخصی از1 الی 3 روزبعهده ی مدیرمحترم آموزشگاه می باشدکه باید پس ازصدورآن یک برگ مرخصی رابه اموراداری وارزشیابی کارکنان ارسال نماید.

2ـ مرخصی استعلاجی بیشتراز3 روزالی 20 روز:که باید توسط پزشک صادروبه تایید پزشک معتمد واقع در کلینیک فرهنگیان برسد

 3ـ مرخصی استعلاجی بیشتراز20 روز: که توسط پزشک صادرمی شودوباید خودبیماریایکی ازاقوام وبستگان اوباکلیه مدارک پزشکی وکارت شناسایی وآخرین حکم کارگزینی جهت معرفی به کمیسیون پزشکی به اموراداری وارزشیابی کارکنان اداره مراجعه کند تابعدازاقدامات اداری به کمیسیون پزشکی ارسال شود.

زمانیکه مرخصی استعلاجی بیماربه تایید کمیسیون پزشکی رسید ومرخصی آن صادرشدچنانچه شخص بیماربعدازمرخصی بهبودی پیدانکردقبل ازاینکه مرخصی اوبه پایان برسدبایدمجددا" به پزشک متخصص مراجعه وبه همراه مدارک وکارت شناسایی ویکی ازاحکام کارگزینی به اموراداری وارزشیابی کارکنان مراجعه تابه کمیسیون پزشکی معرفی شودومرخصی مجددصادرشود. چنانچه شخص بیماربه دلایلی نتواند مدارک یاگواهی پزشکی خودرابه اموراداری یاآموزشگاه تحویل دهدتابه تایید پزشک معتمد یاکمیسیون برسدوازتاریخ صدورآن یک هفته بگذردگواهی پزشکی اوباطل شده وکمیسیون پزشکی آن راتایید نمی کند وبه جای مرخصی استعلاجی غیبت غیرموجه تلقی شده وموجب کسرحقوق خواهدشد.

ج ) مرخصی اضطراری : طبق ماده 37 آیین نامه عدم حضورمستخدم درپست خودکه بیشتراز3 روز تجاوز ننماید به دلایل زیر :

 1ـ بیماری او               2ـ داراشدن فرزند                     3ـ ازدواج اووفرزندانش   

4ـ بیماری شدیدپدرومادریاهمسریافرزندان باارائه گواهی 

5ـ فوت همسریاافرادی نسبی وسببی

6ـ صدمات ناشی ازحوادث که به پدریامادریاهمسروفرزندان اوواردآمده باشد باارائه مدارک

7ـ احضارمستخدم توسط مراجع قضائی جهت ادای شهادت وتحقیقات باارائه مدرک معتبرازمراجع می باشد.

د ) مرخصی حج تمتع : برای اولین بازمشمول یک ماه باحقوق کامل برای کارکنان آموزشی مدیرومعاونین ومعلمان می شودوشامل کادراداری وآموزشگاه نمی گردد. لذاهمکارانی که می خواهند ازمرخصی حج تمتع استفاده کنند قبل ازرفتن باید شخصا" درخواستی تهیه وبه امضاء مدیرآموزشگاه وسپس مسئول آموزش ویکی ازمعاونین یارئیس اداره رسانده وبه اموراداری وارزشیابی اداره مراجعه کنندتااقدامات بعدی صورت گیرد. ضمنا" همکارانی که ازمرخصی برگشتند سریعا" شروع به کارخودرابه اموراداری وارزشیابی کارکنان ارسال تاموجب قطع حقوق نشوند.

ن ) مرخصی بدون حقوق : طبق ماده 32 آیین نامه به همکارانی تعلق می گیردکه :

1ـ قصد ادامه تحصیل داشته باشندومدارک لازم راارائه دهند

 2 ـ ناگزیرباشندبه اتفاق همسرش به خارج ازمحل خدمت خودمسافرت کند

 3 ـ استحقاق مرخصی نداشته باشدواحتیاجش به استفاده ازمرخصی مسلم شود

4 ـ پس از4 ماه مرخصی استعلاجی سالانه به سبب ادامه همان بیماری یاابتلاء به بیماری دیگرقادربه خدمت نباشد وبیماری اوهم صعب العلاج باشد .

لذاهمکارانی که می خواهند ازمرخصی بدون حقوق استفاده کنندابتدادرخواستی تهیه وبه امضاء مدیرآموزشگاه وسپس مسئول آموزش یایکی ازمعاونین یارئیس اداره رسانده وبه اموراداری وارزشیابی اداره مراجعه کنندتااقدامات بعدی صورت پذیرد. ضمنا" قبل ازاینکه مرخصی آنان به پایان برسد حداقل 20 روززودتربرای تمدیدیاپایان آن اقدام وبه اموراداری اطلاع دهند چنانچه اقدامی صورت نگیردو اطلاع ندهند درغیراین صورت عدم حضورآنان درمحل خدمت غیبت غیرموجه وطبق مقررات باآنان رفتارخواهد شد.   

و ) مرخصی زایمان : طبق ماده 26 آیین نامه به بانوان بارداربرای هرباروضع حمل تا3 فرزند 6 ماه معذوریت وبرای فرزندچهارم به بعد2 ماه معذوریت ( مرخصی استعلاجی ) وبرای وضع حمل 2 قلو شش (6) ماه  وبرای وضع حمل دوقلوبه بالا1 ( یک ) سال معذوریت با استفاده ازحقوق وفوق العاده های مربوط داده می شود. معذوریت وضع حمل جزومرخصی استعلاجی محسوب می شودوتشخیص تاریخ شروع آن برعهده پزشک معالج است . جهت اطلاع همکاران خواهرچنانچه همکاری قبل اززایمان به دلایلی بیمارشودوبه پزشک مراجعه کندوپزشک گواهی استعلاجی صادرنمایدبایدهمانند بند (ب ) این بخشنامه عمل نمایدتازمانیکه وضع حمل کنند. ضمنا" مرخصی های استعلاجی قبل اززایمان تازمانیکه کمیسیون پزشکی تایید می کند شخص بیماردرمرخصی استعلاجی به سرمی بردودارای حقوق ومزایاو... وجزوسابقه حساب می شودومرخصی زایمان 6 ماه است وبه قوت خودباقی می ماندوازمدت آن کسرنخواهدشدمگربه دلایلی شایان ذکراست همکارانی که وضع حمل نمایندبایستی بلافاصله مدارک زیرراحداکثریک هفته بعدبه دفترآموزشگاه یااموراداری وارزشیابی کارکنان ارسال نمایندتامرخصی زایمان صادروموجب قطع حقوق نشود.

مدارک لازم برای مرخصی زایمان عبارتنداز:

1ـ فتوکپی شناسنامه مادرص 1 وص 2 که نام نوزادمتولدشده درص دوم آن ثبت شده باشدباذکرکدپرسنلی ـ شماره تلفن منزل وهمراه درپشت برگه های فتوکپی .

2ـ فتوکپی ازص 1 شناسنامه نوزاد

 3 ـ گواهی شیردهی ازپزشک متخصص کودکان دال براینکه نوزاد ازشیرطبیعی مادراستفاده می کند. ضمنا" یک هفته قبل ازاینکه مرخصی زایمان به اتمام برسد باید فردشخصا" به آموزش محل خدمت خودجهت تعیین محل خدمت مراجعه ودراسرع وقت شروع بکارخودرابه اموراداری وارزشیابی کارکنان ( کارگزینی ) ارسال کندتاموجب قطع حقوق نشود.

هـ ) مرخصی نیمه وقت بانوان : مرخصی نیمه وقت بانوان یکساله است . ازاول مهرماه هرسال لغایت شهریورماه سال بعدکه به اتمام می رسددرصورتی که بعدازمهرکسی متقاضی شودمی بایست 2 سال پشت سرهم مرخصی بگیرد. لذامتقاضیان حتما" بایددرمردادماه یاشهریورماه هرسال تقاضای کتبی خودرابه اموراداری وارزشیابی کارکنان تحویل دهندتااقدامات بعدی صورت گیرد. ضمنا" قبل ازاینکه مرخصی آنان به پایان برسدحداقل 20 روززودتربرای تمدیدیاپایان آن اقدام وبه اموراداری اطلاع دهند .

درپایان قابل ذکراست مرخصی های کمتراز3 روزکه تاییدآن به مدیرآموزشگاه تفویض گردیده فقط شامل مرخصی استعلاجی ومرخصی های اضطراری ( بندج ) می باشد. خارج ازمواردیادشده مدیرحق هیچ گونه ارائه مرخصی به همکاران محترم تحت هیچ شرایطی نمی باشد.


نویسنده : محمّـــدحسـین رجبـــی
تاریخ : شنبه 1387/05/26
زمان : 1:27
:: دوست و ...
:: ما از همان کودکی بازیچه دست نویسندگان شدیم! و گرنه کدام روباه احمقی " پنیر " می خورد؟
:: ميزان فوق العاده سختي كار كاركنان آموزش و پرورش استثنايي از نهم تیرماه 92 افزايش يافت
:: برقراری فوق العاده شغل فرهنگیان
:: کاهش امتیاز برای کسب رتبه عالی از 90 به 85
:: انتقال به دانشگاه فرهنگیان ممنوع شد
:: اجرای رتبه بندی حرفه ای معلمان و ساماندهی جذب و تامین نیروی انسانی
:: جزييات برگزاري آزمون استخدامي وزارت آموزش و پرورش و زمان دریافت کارت آزمون اعلام شد
:: قابل توجه داوطلبان شركت در آزمون استخدامي وزارت آموزش و پرورش
:: دفترچه راهنمای ثبت نام استخدام پیمانی وزارت آموزش وپرورش
:: شرايط ويژه استخدام 40 هزار نفري در آموزش وپرورش اعلام شد
:: شرايط لازم براي استخدام معلّمان حق التدريس با اولويت در دوره ابتدايي اعلام شد
:: استخدام 000/40 نفر معلم از طريق آزمون ورودي
:: شيوه نامه و ضوابط ثبت نام ، انتخاب و اعزام نيروی انسانی به مدارس جمهوری اسلامی خارج ازکشور 1389
:: تغییر اضافه کار عوامل اجرائی مدارسقالب وبلاگ

قالب بلاگفا

قالب وبلاگ

purchase vpn

بازی اندروید